Relevante berichten:

Op 30 augustus kwam via De Zorgmakelaar het bericht dat de vrije artsenkeuze op de helling staat. De ministerraad zou al hebben ingestemd met een voorstel van ministers De Jonge en Bruins die de zorgverzekeringswet dusdanig willen aanpassen dat vrije artsenkeuze om zeep gaat. De aanpassing van de wet houdt in dat de minister bij Algemene Maatregel van Bestuur, dus zonder de Tweede kamer te raadplegen, kan bepalen dat een zorgverzekeraar voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders slechts een door de minister vastgesteld maximum percentage mogen vergoeden. In feite wordt het ongecontracteerden als het Think-gasthuis onmogelijk gemaakt kostendekkende zorg te verlenen. Een aantal zorgaanbieders zonder contract kreeg direct een neen te horen op verzoek tot contract (lees: hier gaat het niet om een contract in de vorm van wederzijds gemaakte afspraken maar eenzijdig door de verzekeraar opgestelde afspraken waaraan zorgverlener zich dient te conformeren).

Met andere woorden: al zijn de wachtlijsten in de GGZ groeiend en reeds enorm, toch moeten de ongecontracteerden verdwijnen zo lijkt het. Of zich conformeren aan de macht van de zorgverzekeraars waarbij u de dupe wordt via de omzetplafonds en forse korting op de NZa tarieven mogelijk wordt, ongeacht welke polis u heeft (dus ook bij echte restitutiepolissen). 

Het wetsvoorstel ligt bij de Raad van State ter beoordeling.