ONZE KEUZE VOOR NIET-GECONTRACTEERDE ZORG

THINK heeft er heel bewust voor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten.

Dat doen we om meerdere redenen. THINK wil graag zo onafhankelijk mogelijk blijven van de invloed die zorgverzekeraars willen uitoefenen op ons werk, inclusief het inzage in gegevens die uw privacy betreffen en de steeds hogere administratieve eisen. THINK wil zoveel mogelijk tijd aan u besteden, niet aan administratie.

 

Als we contracten sluiten krijgen we bovendien te maken met omzetplafonds. Als die vol zijn moet u wachten terwijl er feitelijk wel degelijk plaats voor u kan zijn. U kunt dan niet bij ons terecht maar wordt verplicht naar een collega die wel nog ruimte van de verzekeraars krijgt te gaan. THINK begrijpt niet hoe de zorgverzekeraars hierin uw belangen zouden dienen.

 

Verzekeraars lijken zorgaanbieders graag over te willen halen om contracten met hen te sluiten door hogere vergoedingen uit te betalen aan aanbieders met wie ze contracten hebben en het is niet uit te sluiten dat ze ook andere 'voordelen' aanbieden aan gecontracteerde aanbieders. Er lijkt dus niet op inhoudelijke kwaliteit geprikkeld te worden maar op niet zorginhoudelijke gronden.

 

Er zijn in 2020 vier soorten polissen die gevolgen hebben voor de vergoeding van niet gecontracteerde zorg:

  1. De restitutiepolis: de verzekeraar vergoed 100% van het gebodene met een maximumtarief zoals door de Nza is vastgesteld. Let op! Er zijn ook zogenaamde niet-echte restitutiepolissen die door sommige verzekeraars worden aangeboden. Zie hiervoor onze downloadpagina of www.contractvrijepsycholoog.nl
  2. De naturapolis: de verzekeraar is wettelijk gebonden middels het hinderpaalcriterium aan een vergoeding van 75-80% van de geboden zorg met een maximumtarief zoals door de Nza is vastgesteld.
  3. De combipolis: gelijk aan de naturapolis voor ongecontracteerde zorg.
  4. De budgetpolis: vaak heeft u met deze polis een laag of geheel geen eigen risico. Het is echter volstrekt onduidelijk hoe de verzekeraar dit geld terug wil verdienen. Er is geen duidelijkheid wat de verzekeraar doet met niet gecontracteerde zorg als u een dergelijke polis heeft.

Welke verzekering in 2020 wat vergoed en tegen welke voorwaarden rond de privacy vindt u hier:
https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2020/

Ook als niet-gecontracteerde zorginstelling houden wij ons wel aan de spelregels zoals de overheid die heeft opgesteld. U heeft bijvoorbeeld altijd een verwijsbrief van uw huisarts voor de basisGGZ nodig als u de zorg wilt declareren bij uw zorgverzekeraar. Ook stellen we een DSM-V code als u de rekening wilt declareren. Voor meer uitvoerige informatie kunt u ons altijd mailen of een afspraak maken.

 

Als u een andere niet gecontracteerde zorgverlener wilt zoeken kan dat hier

Als u een zorgverlener binnen de omgeving Den Bosch wilt zoeken:

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een Psycholoog in 's-Hertogenbosch (NB)

INDIENEN VAN DE REKENING BIJ DE ZORGVERZEKERAAR

Wij sturen onze factuur aan het eind van de contacten aan u toe. Tussentijds kunnen we met elkaar overeenkomen dat u al tijdens de contacten een gedeelte betaalt. Er is een beveiligd PIN-apparaat aanwezig op de praktijk. Hierover krijgt u dan een digitale nota die wordt afgetrokken van de eindfactuur. De eindfactuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

U kunt bij ons een kopie van de factuur opvragen voor uw eigen administratie. U ontvangt van ons een document waarin staat hoe de factuur is opgebouwd en ook aanvullende informatie met betrekking tot de betaling als u bij ons in zorg komt. Onze zorgpartners dienen hun eigen facturen bij u in en maken ook hun eigen afspraken hierover met u.

 

In de sectie Downloads kunt u zien welke interventies het Zorginstituut Nederland wel en niet onder erkende psychologische interventies verstaat. Dit kan gevolgen hebben voor de vergoeding bij uw verzekeraar. Informeer hiernaar.

HINDERPAAL OPWERPEN VOOR VERZEKERDE MAG NIET

Verzekeraars lijken nogal eens het hinderpaalcriterium te 'vergeten' waaraan ze wettelijk gebonden zijn en waardoor ze verplicht zijn u tenminste 75% van de factuur te vergoeden als u geen restitutiepolis heeft en wel naar een niet gecontracteerde zorgverlener toe wilt gaan.

 

Dat hinderpaalcriterium moet ervoor zorgen dat de vergoeding van de zorgverzekeraars u niet in uw vrije hulpverlenerskeuze mag belemmeren en is vastgesteld door het Hof en de Hoge Raad.

 

Vaak vergoeden zorgverzekeraars een stuk minder. Ze gebruiken dan trucs als ' marktconform tarief'  wat onder de kostprijs vastgesteld door de NZa ligt en die ondoorzichtig zijn wat men met 'marktconform'  bedoeld en hoe deze tarieven zijn vastgesteld. U kunt per brief laat weten zich op het hinderpaalcriterium te beroepen. Een modelbrief die u kunt gebruiken om u bij de zorgverzekeraar te beroepen op het hinderpaalcriterium kunt u bij onze downloads vinden.

ZORG DIE BUITEN DE ZORGVERZEKERAARS LOOPT

U kunt er altijd voor kiezen de zorg zelf te bekostigen. In dat geval heeft u geen verwijsbrief nodig en hoeft er ook geen DSM-V classificatie worden opgenomen in het dossier. U kunt bijvoorbeeld denken aan ondersteuning via de werkgever of een fonds.

 

Een aantal zaken vallen niet onder declarabele zorg zoals: relatieproblemen, aan het werk gerelateerde problemen en sommige angst- en sociale klachten. Soms krijgt u bij aanvullende pakketten wel een gedeelte vergoed. Informeer bij uw verzekeraar.

 

Voor meer informatie (warm aanbevolen):

www.zorgvoorkwaliteit.nl

www.contractvrijepsycholoog.nl

UW PRIVACY, DE OVERHEID & UW ZORGVERZEKERAAR

THINK doet haar uiterste best uw privacy te waarborgen, zo ook richting de zorgverzekeraars.

Hoewel THINK het oneens is met de verplichte aanlevering van informatie over u en uw behandeling aan het DIS (data informatiesysteem) zijn we sinds 2014 dit - verplicht door de overheid - aan te leveren. Het is onduidelijk hoe het DIS uw belang zou moeten dienen, duidelijker is hoe het belang van overheden en verzekeraars wordt gediend met de informatie uit het DIS.

 

U hebt het recht de informatieverstrekking van THINK aan het DIS tegen te houden door het tekenen van een verklaring waarin u aangeeft THINK geen toestemming te geven voor aanlevering. Dit document kunt u vinden in onze downloadpagina. Vul het in en geef het aan ons, dan zullen we uw wens respecteren. (NZA privacy verklaring 2017.pdf en KDVP Alternatieve Privacy verklaring generalistische basis ggz.pdf)

 

THINK zal waar mogelijk zich beroepen op haar beroepsgeheim en zal u informeren als er informatieverzoeken van derden zijn.

 

Per 1 januari 2017 is ook THINK verplicht ROM gegevens aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ. Deze stichting is inmiddels opgeheven omdat ze een te dubieuze naam heeft verworven en opgenomen in de nieuwe AKWA organisatie.

Volgens de Stichting Vrijgevestigden Rommen, die de implementatie voor deze verplichting geleiden voor vrijgevestigde praktijken, is het mogelijk ook hier bezwaar tegen te maken.  THINK ontving het volgende bericht:

 

Beste meneer Kroes,

 

Dank voor uw reactie. U vroeg zich af hoe patiënten data aanlevering kunnen weigeren en wat u kunt doen om dat te honoreren. De verplichting om te ROMmen (Routine Outcome Monitoring) maakt onderdeel uit van het model kwaliteitsstatuut. De vrijgevestigde bepaalt welke trajecten worden aangeleverd en rapporteert. Indien de cliënt een privacyverklaring invult, dan dient u dit aan te gegeven bij uw EPD & ROM leverancier. De gegevens hebben hierbij geen invloed op het te behalen ROM-percentage.

Ik hoop hiermee uw vragen beantwoord te hebben.  Mochten er nog vragen en-of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag.

 

Als u bezwaar heeft tegen de aanlevering van uw ROM-data dan kunt u dat dus bij THINK te kennen geven. In dat geval zullen deze boven beschreven stappen worden gevolgd. 

TARIEVEN 2017

Basis ggz en algemene tarieven van de gezondheidszorgpsycholoog van THINK:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285415_22/


AFMELDING

Afmeldingen minder dan 24 uur voor de afspraak zou plaatshebben kosten € 50,00 en kunnen niet bij de verzekeraar worden ingediend. Bij een geldige reden wordt vanzelfsprekend coulance gehanteerd.

 

NZA BASIS-GGZ TARIEF

We brengen nooit meer in rekening dan de maximale NZA BasisGGZ tarieven. Op onze downloadpagina zijn deze te vinden.

 

LET OP

Houdt er rekening mee dat uw eigen risico eerst wordt aangesproken bij declaraties aan de zorgverzekeraar, tenzij in uw contract met hen anders is afgesproken.

Over het gedeelte wat niet door de zorgverzekeraars wordt vergoed kunnen we met u individuele afspraken maken.

 

BTW

THINK rekent geen BTW over haar zorgaanbod. Sommige collega's van THINK rekenen wel BTW. Vraag hiernaar!