Contactgegevens en Contactformulier

 

 

Thierry Kroes,

gz psycholoog

Havervelden 10
5281 PT  Boxtel
T: 085 - 27 35 996
E: info@think-gasthuis.nl

Think-gasthuis 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Bekijk alle waarderingen

plaats een waardering

    

KvK inschrijving: 64214516

             AGB code 94-060691 / 94-016805

             BIG-Number 19061567225
             Beroepsgroep Gz-psychologen
             NVGZP lid 3479
             Lid klachtenregeling NVGZP

    

 

    500081441@lms.lifeline.nl

Wandelroute Kampina Route, te Boxtel  

Afbeeldingsresultaat voor kampina Boxtel

 

Routebeschrijving

Bereikbaar
Boxtel ligt strategisch in de driehoek Tilburg - Eindhoven - ‘s-Hertogenbosch en is met eigen vervoer uitstekend bereikbaar door de ligging nabij de A2 (Amsterdam – Maastricht). Daarnaast beschikt Boxtel over een NS-treinstation op circa 10 minuten loopafstand van de Havervelden.  Ook natuurpark De Kampina ligt op loopafstand. 
Het bedrijventerrein Ladonk is vanaf de A2 via de Keulse Baan binnen twee minuten te bereiken.

Navigatie

Parkeren
Er is parkeergelegenheid op het voorgelegen terrein aanwezig.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN CRISIS?

Het kan wel eens voorkomen dat het u allemaal teveel wordt en dat u eerder gezien moet worden dan de afspraak die we met u hebben. In dat geval kan het zijn dat er een crisis speelt en dat u snel gezien moet worden. 

 

GEBRUIK DAN HET VOLGENDE STAPPENPLAN:

  1. Als u hulp nodig heeft op de werkdagen van THINK (donderdag en vrijdag) tijdens kantooruren (8:30-17:00) dan belt u 085-2735996.

  2. Buiten deze dagen neemt u tijdens kantoortijden contact op met uw eigen huisarts of indien van toepassing diens vervanger.

  3. Buiten kantoortijden en in de weekenden kunt u de huisartsenpost benaderen.  Voor de regio 's-Hertogenbosch, Oss, Uden en Zaltbommel is dit: Huisartsenpost HOV 0900 - 8860 € 0,10 per minuut. www.huisartsenpost-hov.nl

    In dringende gevallen kan uw huisarts contact zoeken met de crisisdienst van de Ggz Reinier van Arkel  via (073) 658 51 11. Bel alleen in uiterste nood.

  4. Voor een luisterend oor kunt u bellen met Sensoor via 0900 0767 5 ct. p/m plus eventuele kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon. www.sensoor.nl

De bereikbaarheidsregelingen tijdens vakanties veranderen steeds en bespreken we daarom met u op de momenten dat er daadwerkelijk sprake is van langere afwezigheid van uw psycholoog.

Wachttijden voor behandeling

Aanmeldwachttijd:
Behandelwachttijd:Laatste update:
onbekendonbekend15 / 03/ 2020

 

CORONA en het gasthuis:

Thierry is eind februari getroffen door een longontsteking. Onduidelijk is of dit samenhangt met het corona virus wat op dit moment Nederland in haar greep houdt. Feit is dat Thierry geen risico wil lopen en afstemt met huisarts en GGD wat verantwoord is. Het gasthuis kan u helaas nu niet verwelkomen en is dus gesloten tot nader orde. Mijn excuses voor de overlast!

 

De wachttijd is onafhankelijk van waar en hoe iemand verzekerd is omdat THINK geen contracten met verzekeraars heeft. THINK zal nooit selecteren op basis van uw verzekering. Voor de inzet van e-health (digitale hulpverlening) geldt meestal een kortere wachtlijst. informeer hiernaar via info@think-gasthuis.nl.

Overigens is de minister op zeer agressieve en verholen wijze bezig de contractvrije en daarmee meer onafhankelijke GGZ zorg om zeep te helpen:

https://www.solopartners.nl/nieuws/minister-breekt-niet-gecontracteerde-zorg-af-dit-keer-achter-de-schermen/

Als de aanmeldwachttijd langer is dan 8 weken zult u advies ontvangen voor een verwijzing naar een gelijkwaardige praktijk. Als de behandelwachttijd langer is dan 6 weken geldt ditzelfde. De zomervakantie (3 weken) vormt hierop een uitzondering.

 

Wachtlijstbemiddeling:

De NZA verplicht instellingen, werkzaam in de GGz, op de website de volgende tekst te vermelden:

"Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)."

Aanmelding, behandeltraject, effectmeting en klanttevredenheid

 

 

Aanmelding
Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 085 - 27 35 996.  
Ook is het mogelijk om contact op te nemen via de mail: info@think-gasthuis.nl

Zorg voor een werkend e-mail adres zodat we een routebeschrijving en aanmeldformulier kunnen toesturen. 

Voor de eerste afspraak
Vul voor de eerste afspraak het toestuurde aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. U kunt het formulier aanvragen bij de praktijk via de mail: info@think-gasthuis.nl Op deze manier is er tijdens de eerste afspraak minder tijd nodig voor het aanmaken van de administratieve gegevens en is er meer tijd om de reden van de aanmelding, klacht en vraag te bespreken. Tevens worden vragenlijsten (digitaal via Telepsy) gestuurd. Vul ook die zo volledig mogelijk in en neem ze mee naar de eerste afspraak. 


Vergeet niet om naar de eerste afspraak mee te nemen voor de basis GGZ:
- het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier (digitaal);
- de vragenlijsten (digitaal);
- een geldige verwijsbrief van de huisarts (de huisarts kan desgewenst van de website van het THINK-gasthuis een voorbeeldbrief downloaden);
- een kopie van een geldig legitimatiebewijs.


Let wel: THINK werkt alleen binnen de basis-GGZ. Verwijzingen voor de specialistische GGZ kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Betrekken van naasten

Vooraf is het zeer wenselijk uw omgeving in kaart te brengen. Dat kan bijvoorbeeld met het ecogramThink richt zich op u maar betrekken waar mogelijk graag de belangrijke personen uit uw (nabije) omgeving, zoals ouder(s), verzorger(s) en partner. Een nauwe samenwerking met de naaste omgeving kan de behandeltijd aanzienlijk verkorten blijkt uit onderzoek. Een blijvende verandering wordt bovendien versterkt door de samenwerking met uw naaste omgeving. Samen bereik je vaak meer. Hoe en of binnen THINK familie en naasten betrokken zullen zijn, wordt afgestemd met uw wensen. U kunt altijd tijdens gesprekken, ook het eerste gesprek, mensen meenemen. Naast dat familie en naasten een steun voor u kunnen zijn, kan de behandeling ook een steun vormen voor juist uw naasten en familie.

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak, ook wel intake genoemd, wordt gekeken wat er aan de hand is en wat u nodig heeft. Ook wordt gekeken of er sprake is van een zgn. DSM-V classificatie en of deze passend behandelt mag worden binnen het gasthuis. Als de klacht te licht is om in aanmerking te komen voor behandeling binnen het gasthuis wordt u terugverwezen naar de huisarts of verwezen naar een plek waar uw vraag wel in behandeling kan worden genomen. Ook als de klacht te zwaar is voor behandeling binnen de GBGGZ zult u worden verwezen, meestal naar een instelling waar Specialistische GGZ wordt aangeboden. Er is dan sprake van een zogenaamde 'transitie'. De verwijzer wordt in dat geval geïnformeerd over de bevindingen en het advies. Dit gebeurd door een brief aan de verwijzer. Ook voor een transitie worden kosten in rekening gebracht, krachtens de NZa tarieven. Mocht uw behandeling wel binnen het gasthuis plaats vinden wordt de verwijzer ook hierover geïnformeerd via een brief. Er wordt met u een vervolgafspraak gemaakt om de behandeling te kunnen starten. 

Vergeet niet om naar de eerste afspraak mee te nemen voor de basis GGZ:
- het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier (digitaal);
- de vragenlijsten (digitaal);
- een verwijsbrief van de huisarts;
- een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

De tweede afspraak

Bij de tweede afspraak zal met u een conclusie uit de intake, voorgestelde behandeling en verwacht resultaat worden doorgenomen. Dit gebeurd in de vorm van een behandelplan. Hierin worden onder andere uw klachten, uw doelen en de manier van werken beschreven. Deze verslagen worden met uw toestemming naar uw verwijzer/ huisarts verzonden.
In een kortdurend traject zal de focus met name liggen op het actuele probleem.
Je krijgt concrete handvatten aangereikt om met het probleem om te gaan. Je leert op een andere manier denken en je oefent in het dagelijkse leven met het nieuwe gewenste gedrag. Er zal gebruik gemaakt worden van verschillende technieken zoals cognitief gedragstherapeutische, ervaringsgerichte en/of lichaamsgerichte oefeningen, EMDR en oplossingsgerichte technieken.
In een langer durend traject gaan we op onderzoek in je persoonlijke (familie)geschiedenis om je huidige denken, voelen en handelen beter te gaan begrijpen. We kijken naar onderliggende patronen en overtuigingen en naar stagnaties in het proces van individuatie.

Einde van de behandeling

Wanneer u de behandeling heeft afgerond, kunnen wij u met een terugvalpreventieplan en een adviesbrief terugverwijzen naar uw huisarts danwel de praktijk ondersteuner die werkt bij de huisarts (POH-GGZ).
Wanneer meer zorg nodig is, overleggen we met onze ketenpartners over intensieve vorm van zorg zoals bijvoorbeeld een deeltijd of tijdelijke opname. Wanneer dit aan de orde is, zullen wij steeds garant staan voor het nazorg traject.

Na de behandeling

Als de behandeling is afgerond, zal de verwijzer wederom een brief ontvangen met daarin de aanmeldklacht, de inzet en het bereikte resultaat. Ook ontvangt u digitaal (Telepsy) vragenlijsten waarmee de resultaten van de inzet op uw klachten worden gemeten en ook ontvangt u vanaf 2018 een vragenlijst waarmee uw tevredenheid, uw ervaringen en uw adviezen aan het gasthuis worden verzameld. Het is ook nog mogelijk uw waardering te geven via ZorgKaart Nederland. Het KIBG keurmerk vereist dat ideze mogelijkheid in het bijzonder onder de aandacht gebracht wordt. Vult u dus vooral de Zorgkaart in zodat er geen risico's gelopen worden op vergoeding door verzekeraars. THINK zal altijd uw review serieus nemen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Uw dossier zal 15 jaar na afsluiting worden bewaard. Wilt u dat niet dan kunt u een verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging indienen bij praktijkhouder. Bij verzekerde zorg, zullen er altijd (tot 15 jaar na afsluiting) delen van uw dossier bewaard blijven.

Samenwerking
Samenwerking vanuit de eerste lijn met overige aanbieders wordt steeds belangrijker daarom werkt THINK samen met zogenaamde ketenpartners waarbij het doel is dat de client de juiste zorg krijgt. Dit houdt in dat we goed kijken welke zorg iemand nodig heeft en wie dat kan bieden.
Dit start bij de huisarts met preventie, vervolgens de praktijk ondersteuner (POH-GGZ) met eventueel e-health modules. De volgende stap is basis GGZ, gevolgd door specialistische GGZ. THINK biedt zorg aan in de generalistische basis ggz.
In de specialistische GGZ kan dan weer een onderverdeling worden gemaakt in poliklinisch, deeltijd en klinisch.
Voor meer praktische en pragmatische zaken werkt THINK samen met meerdere partners, zowel regulier als alternatief en uitsluitend met mensen die een hoge werkkwaliteit aan kunnen bieden. In de sectie ' Aanbod'  vind u enkele van onze partners maar het netwerk is veel groter dan wat u op deze site vindt. Mochten we u kunnen helpen, vraag gerust naar mogelijkheden. We werken vanuit het motto; zo veel zorg als nodig is en zo weinig zorg als kan. dat betekent dat we vrij flexibel kunnen op- en afschalen.


Uitwisseling gegevens
Informatie die uitgewisseld wordt met bovengenoemde partners is cliëntgebonden informatie met toestemming van client op wettelijke grondslag (AVG proof), nieuwe (vakinhoudelijk) ontwikkelingen op landelijk en lokaal vlak. Dit wordt gedaan middels zorgmail (beveiligde mail), intervisiebijeenkomsten, extern overleg, netwerkbijeenkomsten, telefonisch en sillo (beveiligde app).
Hier kunt u het door collega praktijk De Blijvende Verandering AVG privacybeleid (intern en extern) vinden. THINK houdt zich aan dit beleid.

Wat staat er in de brief aan de verwijzer

In de brief aan de verwijzer staat de aanmeldreden, de conclusie na intake, de DSM-V classificatie, de gekozen behandelinzet en hoe uw klacht gereageerd heeft op deze inzet. In de brief wordt ook genoemd of er medicatie is geadviseerd, welk middel en in welke dosering. Ook, waar relevant, staat een advies voor eventueel vervolg. De huisartsbrief wordt met u doorgenomen alvorens deze wordt verstuurd. 

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om correspondentie met de verwijzer (of delen daarvan) tegen te houden. Informeer in dat geval tijdig de behandelaar binnen het gasthuis zodat hiermee rekening kan worden gehouden.


Verhindering
Wanneer u bent verhinderd om een gemaakte afspraak na te komen, annuleer of verplaats uw afspraak dan uiterlijk 24 uur tevoren, zodat we in de gelegenheid zijn om op dat tijdstip een andere afspraak in te plannen.
Afspraken die niet tijdig zijn geannuleerd of waarbij je zonder afmelding niet verschijnt (“no-show”), wordt aan u persoonlijk een tarief van € 50.- in rekening gebracht. Deze kosten worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Betaalt u niet binnen 1 maand na de afmelding dan zal een herinnering worden gestuurd en bij het in gebreke blijven van betaling zal  een vordering worden opgestart. Eventuele extra kosten komen daarbij voor uw eigen rekening.

Tarieven
Tarieven zijn conform de NZA richtlijn (2020): 
Basis GGZ Kort (max. 294 min.) € 504,71
Basis GGZ Middel (max. 495 min.) € 856,34
Basis GGZ Intensief (max 752 min.) € 1.373,34
Onvolledig behandeltraject, transitie (max. 120 min.) € 219,53

Onverzekerd product consult € 109,76 

 

bron: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285415_22/

Partner-relatie therapie consult, consult gebaseerd op een aanpassingsstoornis/tijdelijke stressreactie, werkproblemen, zelfvertrouwen en alternatieve inzet vragen geen verwijzing maar komen ook niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraar. Informeer voor vergoedingstarieven bij THINK en voor vergoeding bij werkgever, gemeente en/of sociale fondsen.

Effectmeting
In de praktijk meten we op zo objectief mogelijke wijze in welke mate de behandeling effectief is. Dit doen we sinds januari 2018 door middel van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM houdt in dat met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten vorderingen in de therapie in kaart worden gebracht . Na aanmelding bij ons ontvangt u een mail met daarin het verzoek een vragenlijst in te vullen over uw klachten, die u online en zelfstandig kunt invullen. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen het invullen van deze vragenlijsten. Er worden geen gegevens gedeeld met AKWA, de vervanger van de Stichting Benchmarking ROM omdat er nog steeds onvoldoende reden tot vertrouwen in die instelling is (Zie elders op deze website). In dat geval, vraag om de privacyverklaring. 

Voor het afsluitend gesprek vragen wij u de vragenlijsten wederom in te vullen. Op deze manier hopen we samen zicht te krijgen op de vorderingen die gemaakt zijn binnen de behandeling.

Klanttevredenheid
Bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd om een evaluatieformulier (CQI-GGZ) in te vullen. De bedoeling van dit onderzoek is om te toetsen hoe (on)tevreden u bent over de behandeling en de behandelaar. Deze gegevens worden gebruikt om, waar nodig, verbeteringen aan te brengen.

THINK heeft in 2019 geen ROM metingen afgenomen anders dan de CQI vanwege de ontwikkelingen rond ROM data. THINK heeft actief die actie ondersteund. THINK blijft intussen nauwlettend de (europese) regelgeving omtrent privacy volgen. THINK zal altijd met u blijven overleggen of u wenst mee te werken aan deze verplichting. Bezwaar is mogelijk. 

Om aan het keurmerk KIBG te voldoen is een vereiste het aanleveren van informatie over de klanttevredenheid. Het keurmerk vereist het publiceren van de CQ-I gegevens. Citaat KIBG: "Transparantie over clientervaringen doordat deze gepubliceerd staan op uw website, dient als keuzeinformatie voor de cliënt. Om aan deze norm te kunnen voldoen dient u actuele (maximaal een jaar oud) cliëntervaringen (CQI) te publiceren met een duiding erbij, waarin wordt vermeld wat de scores betekenen." THINK publiceert hieronder de vereiste gegevens want zonder het keurmerk kunnen verzekeraars moeilijk gaan doen over de vergoeding. Voor gecontracteerde zorgverleners geldt zelfs een hogere vergoeding als het KIBG keurmerk wordt gedragen (de onafhankelijkheid van het instituut komt daarmee onder verdenking). Ook de wijze van onderzoek naar uw tevredenheid heeft eerder al bedenkingen opgeroepen.

Hoewel THINK keuzevrijheid onderschrijft wil ze liever in gesprek met u gaan en zonder vragenlijsten horen wat uw ervaringen zijn. Voelt u zich graag vrij om uw ervaringen te delen op een wijze die u past.

Dan de gegevens:

Klanttevredenheid
Bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd om een evaluatieformulier (CQ-I) in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt om, waar nodig, verbeteringen aan te brengen.

Gemiddeld werd inzet bij THINK gewaardeerd met een 8 door de cliënten, gemeten met de CQI over alle cliënten die sinds 2019 met hun behandeling zijn gestart.

Hieronder zijn de andere gemiddelde scores van het afgelopen jaar te vinden:

Scores 2019
Bejegening: 4,8 uit 5
Bereikbaarheid: 4,7 uit 5
Samen beslissen: 4,5 uit 5
Uitvoering behandeling: 4,6 uit 5

Op de website van zorgkaartnederland kunnen cliënten een evaluatie schrijven over de praktijk en de geboden hulpverlening. Vanwege voornoemde reden zal THINK het initiatief hiertoe geheel aan u laten maar mocht u dat wensen kunnen we u altijd helpen. THINK stelt zeer prijs op uw mondelinge evaluatie, aanwijzingen en adviezen al laten zich die niet in cijfers uitdrukken. Op deze manier kunnen we open communiceren en gezamelijk werken aan een betere plek en dat is waar THINK veel meer waarde aan hecht.

 

THINK is ook verplicht gegevens aan te leveren aan het DIS maar met uw privacyverklaring kan deze aanlevering worden gestaakt. Zie ook de downloadsectie voor een privacyverklaring.

 

HOE gaan we te werk binnen de praktijk?

Aanmelding en intake
U meldt zich telefonisch of via de mail aan bij de praktijk. Voor de intake ontvang je een schriftelijke bevestiging voor een afspraak voor het intakegesprek. Deze intake kan op de verschillende locaties plaats vinden. In deze bevestiging vindt je zowel een intakevragenlijst als een klachtenvragenlijst als een copinglijst. Deze vragenlijsten (Excel en word bestand) stuurt u ingevuld digitaal terug, liefst voor het eerste gesprek.
Tijdens het intake-gesprek wordt duidelijk gekeken waar je je op wilt focussen in de behandeling. tevens kunt nagaan of u zich op uw gemak voelt bij uw behandelaar (is er een klik?). We bespreken de door u ingevulde lijsten, u krijgt de ruimte om te vertellen wat u wilt veranderen en vervolgens bespreken we de verschillende behandelmethoden.

Betrekken van naasten bij uw behandeling
Een psychisch probleem/stoornis heb je niet alleen. De diagnose en behandeling kan van invloed zijn op het dagelijks leven van uw dierbaren, deze kunnen een belangrijke rol spelen tijdens ziekte, behandeling en herstel.
In onze praktijk vinden we het belangrijk dat je belangrijke anderen bij je behandeling kunt betrekken. Tijdens de intake zal dit met je besproken en in kaart gebracht worden. We kunnen dan samen beslissen wie, wanneer bij de behandeling betrokken wordt, eventueel meekomt naar de ontmoetingen. Zo kunnen we samen kijken wat de belangrijke mensen in jouw omgeving ervaren, eventueel nodig hebben aan ondersteuning om zodoende met zn allen een dragend en stimulerend netwerk te bouwen.

Sinds 2014 zijn we verplicht om nader te kijken naar uw klachten en te bepalen of deze binnen het DSM classificatie systeem vallen. Op basis daarvan wordt bepaald of de behandeling door uw zorgverzekeraar vergoedt kan worden of niet. Het kan zijn dat dit in het eerste gesprek niet helemaal duidelijk is en dat aanvullende vragenlijsten en een tweede gesprek (verlengde intake) nodig is. Wanneer dit helder is, wordt afgesproken welk traject (Kort, Midden, Intensief) het beste aansluit bij uw klachten en hulpvraag. Blijkt uit deze intakefase dat u voor uw hulpvraag bij ons niet op het juiste adres bent of klikt het niet, dan wordt het product Onvolledig Traject in rekening gebracht. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts met een advies voor vervolg, die u kan verwijzen naar een andere praktijk, de POH-GGZ, de Specialistische GGZ of een andere vorm van therapie.Ondersteuning voor naasten

Kijk bijvoorbeeld eens bij

https://www.ggzcentraal.nl/naasten/ondersteuning-naasten/

 

https://naasteninkracht.nl/overzicht-professionele-ondersteuning-voor-naasten

 

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/specifieke-doelgroepen/ggz-mantelzorgers-ondersteunen

 

https://www.indigo.nl/hulpaanbod/hulp-voor-naasten/

 

Downloads

Algemeen

Huishoudelijk reglement
Als u een klacht heeft
Anke Dorpmanns aangrijpende relaas van haar uitzending naar Irak en de nasleep daarvan

Downloads

Kwaliteitsstatuut

Model kwaliteitsstatuut
Patiëntenversie kwaliteitsstatuut
Kwaliteitsstatuut THINK
Professioneel statuut

Downloads

Betalingsinformatie

Betalingsvoorwaarden NIP
Algemene leveringsvoorwaarden

Downloads

Voor verwijzers

Standaard verwijsdocument
Flyer voor verwijzers
Flyer voor bezoekers

Downloads

Verzekeringen

 

Vergoedingen 2019

Agenda Think gasthuis

 

 

UPCOMING 2019

1 november verhuizing vanuit Den Bosch naar de Havervelden 10 te Boxtel. 

THINK in de media

 

 

 

 

De NEPAL actie is een groot succes gebleken en de pers heeft dat opgepikt.

 

 

 

Het BRABANTS DAGBLAD besteedde nog de 9e juli aandacht aan ons event met een artikel wat u hier kunt vinden. Dank jullie wel en dank Chris Korsten in het bijzonder.

 

 

 

Ook HET KLAVERBLAD heeft een artikel gepubliceerd over dit evenement. Ook voor de mensen van Het Klaverblad, hartelijk bedankt!

DISCLAIMER AANGAANDE WWW.THINK-GASTHUIS.NL

THINK (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64214516), hierna te noemen THINK, verleent u hierbij toegang tot www.think-gasthuis.nl en publiceert hierop teksten, afbeeldingen en andere materialen uitsluitend met als doel informatievoorziening en ter ondersteuning van de activiteiten die worden aangeboden vanuit THINK.

THINK behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te wijzigen dan wel te verwijderen zonder hierover mededeling aan de gebruiker te hoeven doen.

De informatie op www.think-gasthuis.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om enige overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduid contract met THINK, zoals een behandelplan of dienstverleningscontract.

 

Beperkte aansprakelijkheid

THINK spant zich tot het uiterste in om de inhoud van www.think-gasthuis.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.think-gasthuis.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van THINK.

In het bijzonder zijn alle tarieven op www.think-gasthuis.nl onder voorbehoud van type- en andere fouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten kan door THINK geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Wanneer dergelijke fouten worden geconstateerd worden deze onverwijld aan THINK gemeld.

Gebruikers kunnen niet direct zelf inhoud plaatsen op www.think-gasthuis.nl. THINK kan wel toestemming vragen om inhoud van gebruikers te publiceren. THINK oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Hiertoe zal THINK een contactmogelijkheid bieden.

Voor op www.think-gasthuis.nl opgenomen hyperlinks naar websites, de inhoud daarvan of diensten van derden kan THINK nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij THINK.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van THINK, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is opgesteld vastgesteld 03-10-2015.